Mẫu báo cáo kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ở chung cư

Tình trạng cháy nổ tại các tòa nhà chung cư luôn là vấn đề còn tại và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây là vấn đề được các cơ quan chức năng quan tâm, đặc biệt trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư. Việc kiểm tra sẽ phải được diễn ra định kỳ và chặt chẽ nhất. Bài viết sau sẽ gửi tới các bạn mẫu báo cáo kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy ở chung cư mới nhất có thể tham khảo nhé!

Báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy là một trong các nội dung mà các tòa nhà, cụm tòa nhà chung cư phải thực hiện khi kiểm tra công tác PCCC thường xuyên, định kỳ, đột xuất.

Đối tượng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy bao gồm những gì?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, đối tượng phải thực hiện kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy bao gồm:

– Cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.

– Khu dân cư, tòa nhà chung cư, hộ gia đình, rừng, phương tiện giao thông cơ giới, hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

– Công trình xây dựng trong quá trình thi công thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự.

– Cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC.

kiem-tra-an-toan-phong-chay-chua-chay
An toàn phòng cháy chữa cháy tại chung cư là vấn đề cấp thiết.

Mẫu tham khảo Báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy chung cư mới nhất năm 2023:

CÔNG TY …………………..
……………………, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 220601 /BC-PCCC Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ sở theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 6 tháng đầu năm 2023

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an.

Công ty ……………………… báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy  6 tháng đầu năm 2022 với các nội dung, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý về PCCC

Đơn vị có lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an.

2. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở

– Trong 6 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo cơ sở tăng cường công tác triển khai, phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật và kiến thức, kỹ năng về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho toàn thể CBCNV.

– Duy trì hoạt động của Đội PCCC cơ sở, có phân công trách nhiệm cho từng tổ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

– Chỉ đạo rà soát, bố trí niêm yết Nội quy PCCC và nội quy sử dụng điện tại đơn vị.

– Duy trì công tác tổ chức tự kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở định kỳ theo quy định.

3. Các điều kiện về PCCC và CNCH tại cơ sở

– Duy trì việc kiểm tra đảm bảo lối đi lại trên đường thoát nạn, hành lang, cầu thang thông thoáng, không bố trí vật dụng gây cản trở cho việc thoát nạn cũng như chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

– Thực hiện tốt chế độ kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống, phương tiện PCCC các loại đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

– Tăng cường kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện, tắt các thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị không để xảy ra cháy, nổ.

4. Kết quả thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền

Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm đến công tác PCCC, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC. Luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm các nội dung kiến nghị, hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an quận Thanh Xuân.

II. PHƯƠNG HƯỚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, khắc phục các tồn tại, thiếu sót; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCCC.

2. Tăng cường công tác tự kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở, duy trì tốt các điều kiện về PCCC, không để xảy ra cháy, nổ.

3. Chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch covid – 19 trong cơ quan, đơn vị.

4. Đề xuất thực hiện diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn vào tháng 07

5. Đề xuất tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận PCCC & CNCH vào tháng 07

Trên đây là báo cáo tình hình công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty ……………… ./.

Nơi nhận:
– Công an quận ……………..;
– Đội Cảnh sát PCCC&CNCH;
– Lưu: VT.  
GIÁM ĐỐC            
…………………….

 

TẢI MẪU THAM KHẢO >> TẠI ĐÂY <<

Nguồn: Tổng hợp

 

Đã đăng ký

094.836.9191