Điều kiện & hồ sơ đăng ký trở thành đơn vị vận hành quản lý tòa nhà

Doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư cần đảm bảo các điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn để trở thành đơn vị vận hành quản lý tòa nhà hay Ban quản lý tòa nhà hoặc công ty đại diện quản lý vận hành tòa nhà phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 02/2016/TT-BXD (sửa đổi, bổ sung tại thông tư 28/2016/TT-BXD).

Điều kiện đăng ký trở thành đơn vị vận hành quản lý tòa nhà là gì?

Cơ sở để xác định điều kiện của đơn vị quản lý vận hành tòa nhà được nêu rõ tại điều 28, thông tư 02/2016/TT-BDX, cụ thể như sau:

Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phảo có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định sau đây:

  1. Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư hoặc chức năng quản lý bất động sản;
  2. Phải có tối thiểu các phòng hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm kỹ thuật; bảo vệ, an ninh; dịch vụ, lễ tân và vệ sinh, môi trường;
  3. Các thành viên Ban giám đốc và các cán bộ làm việc trong các phòng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ quy định tại Điểm b Khoản này phải có trình độ chuyên môn tương ứng với vị trí công việc và phải có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ Xây dựng.

quan-ly-toa-nha-chung-cu (1) Điều kiện đăng ký trở thành đơn vị vận hành quản lý tòa nhà là gì?

Hồ sơ đăng ký trở thành đơn vị vận hành quản lý tòa nhà bao gồm?

Doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quy định như trên cần nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ Xây dựng (thường trực là Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản) để được xem xét, thông báo đủ điều kiện quản lý vận hành và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng. Hồ sơ bao gồm:

  1. a) Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh có chức năng quản lý bất động sản theo quy định của Luật doanh nghiệp và luật hợp tác xã.
  2. b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập các phòng hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ.
  3. c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư của các thành viên Ban giám đốc, các trưởng, phó phòng, bộ phận và các trưởng, phó ca kỹ thuật, nghiệp vụ của đơn vị.

Xem thêm:>> Quản lý vận hành chung cư dưới góc nhìn quy hoạch

Xét duyệt đăng ký trở thành đơn vị quản lý vận hành tòa nhà

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký, trong vòng 20 ngày để từ ngày nhận được hồ sơ Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm xem xét, kiểm tra.Trường hợp đủ điều kiện năng lực theo quy định  thì phải có văn bản thông báo đủ điều kiện được quản lý vận hành nhà chung cư cho đơn vị gửi hồ sơ. Văn bản thông báo được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng để làm cơ sở cho hội nghị nhà chung cư tham khảo, quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành. Chỉ có các đơn vị quản lý vận hành có tên trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng mới đủ điều kiện ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư.

Trường hợp sau khi được đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng mà đơn vị quản lý vận hành bị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc trong quá trình thanh tra, kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền phát hiện đơn vị này không còn đủ điều kiện về chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hoặc đề nghị Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính kiểm tra, nếu không còn đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành theo quy định thì thực hiện xóa tên khỏi Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng.

Nguồn: buildingcare.biz

Leave a Reply

094.836.9191