Điều kiện thành lập ban quản trị tòa nhà?

Khi một tòa nhà, khu chung cư được đi vào hoạt động thì điều kiện thành lập ban quản trị tòa nhà là gì? và khi nào thì ban quản trị tòa nhà chung cư được hình thành. Bài viết dưới đây giúp bạn giải đáp vấn đề.

Ban quản trị tòa nhà là gì?

Ban quản trị nhà chung cư là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và hoạt động theo mô hình như Hội đồng quản trị của công ty CP hoặc Ban Chủ nhiệm của hợp tác xã. Việc thành lập ban quản trị các tòa nhà theo căn cứ như sau:

Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng có dưới 20 căn hộ thì chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thống nhất quyết định việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư hoặc không thành lập Ban quản trị nhà chung cư.

Đối với tòa nhà từ 20 căn hộ trở lên, ban quản trị nhà chung cư bắt buộc phải được thành lập để điều hành và giám sát hoạt động tòa nhà, tình hình thu chi tài chính đối với phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Điều kiện thành lập ban quản trị cho một tòa nhà là gì?

Bầu ban quản trị cho các tòa nhà tại hội nghị nhà chung cư

Ban quản trị tòa nhà được thành lập dựa trên kết quả bầu chọn của hội nghị nhà chung cư. Ban quản trị chung cư thường có nhiệm kỳ hoạt động là 03 năm và bầu lại vào năm cuối cùng của nhiệm kỳ hoặc khi có hội nghị nhà chung cư bất thường để bầu chọn thay thế.

Hội nghị nhà chung cư lần đầu được tổ chức trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư đó được bàn giao đưa vào sử dụng và có tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn giao (bao gồm cả số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại không bán); trường hợp quá thời hạn này mà tòa nhà chung cư chưa có đủ 50% số căn hộ được bàn giao thì hội nghị nhà chung cư được tổ chức sau khi có đủ 50% số căn hộ được bàn giao;

Đối với cụm nhà chung cư, hội nghị của cụm nhà chung cư được tổ chức khi có tối thiểu 50% số căn hộ của mỗi tòa nhà trong cụm đã được bàn giao (bao gồm cả số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại không bán) và có tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ của từng tòa nhà đã nhận bàn giao đưa vào sử dụng đồng ý nhập tòa nhà vào cụm nhà chung cư.

Xem thêm:>> Tài liệu quản lý vận hành tòa nhà mới nhất năm #2022

Số lượng thành viên của ban quản trị 

Đối với một tòa nhà chỉ có một khối nhà thì ban quản trị cần có tối thiểu 03 thành viên. Trường hợp một tòa nhà có nhiều khối nhà chung khối đế nổi trên mặt đất thì mỗi khối nhà có tối thiểu 01 thành viên Ban quản trị.

ban-quan-tri-toa-nha
Hội nghị nhà chung cư bỏ phiếu thành lập ban quản trị

Đối với cụm nhà chung cư thì ban quản trị cần có tối thiểu 06 thành viên. Mỗi ban quản trị cho tòa nhà (cụm tòa nhà) bao gồm 1 trưởng ban quản trị, 1 hoặc 2 phó ban còn lại là thành viên. Nếu chủ đầu tư còn diện tích sở hữu trong tòa nhà (cụm tòa nhà) thì đại diện CĐT có thể được hội nghị nhà chung cư bầu làm trưởng ban quản trị hoặc phó trưởng ban quản trị tại các tòa nhà (cụm tòa nhà mà CĐT còn diện tích sở hữu).

Nguồn: buildingcare.biz

Leave a Reply

Đã đăng ký

094.836.9191