Ban quản tòa trị nhà được chi trả thù lao như thế nào?

Ban quản trị tòa nhà chung cư vốn thường được nghĩ là những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” tuy nhiên thực tế có phải vậy?

Căn cứ chi trả thù lao cho ban quản trị tòa nhà

Hiện nay, mức thù lao của các thành viên Ban quản trị tòa nhà chung cư do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp theo quyết định của hội nghị nhà chung cư. Ngoài ra, theo quy định mới tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD thì từ ngày 01/01/2020 Hội nghị nhà chung cư có thể tham khảo mức lương tối thiểu theo vùng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP để xem xét, quyết định về mức thù lao tương xứng với trách nhiệm, nghĩa vụ của các thành viên Ban quản trị trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng tòa nhà, cụm nhà chung cư và từng địa phương, trừ trường hợp thành viên Ban quản trị từ chối nhận thù lao.

– Địa bàn thuộc vùng I: 4.420.000 đồng/tháng.

– Địa bàn thuộc vùng II: 3.920.000 đồng/tháng.

– Địa bàn thuộc vùng III: 3.430.000 đồng/tháng.

– Địa bàn thuộc vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng.

ban-quan-tri-nha-chung-cu

Phương thức chi trả thù lao cho ban quản trị tòa nhà

Đối với trường hợp nhà chung cư có đơn vị quản lý vận hành đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư theo thông tư 02/2016/TT-BXD thì chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư có trách nhiệm đóng thù lao qua đơn vị này để chi trả cho các thành viên Ban quản trị; khoản tiền này không phải hạch toán vào hoạt động kinh doanh của đơn vị quản lý vận hành.

Nếu nhà chung cư không có đơn vị quản lý vận hành tòa nhà ttheo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này thì thù lao này do Ban quản trị nhà chung cư thu và chi trả cho từng thành viên.

Ban quản trị tòa nhà được khuyến khích tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vận hành của các cơ sở uy tín, có năng lực đào tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ và trách nhiệm được giao.

Nguồn: sưu tầm

Leave a Reply

Đã đăng ký

094.836.9191