Quy trình tiến hành tổ chức hội nghị nhà chung cư

Thuật ngữ “hội nghị nhà chung cư” đã không còn xa lạ gì đối với những cá nhân sở hữu căn hộ chung cư. Tuy nhiên, với những người không sử dụng dịch vụ nhà ở chung cư có thể vẫn chưa biết đến khái niệm này. Trong bài viết dưới đây, Building care sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về hội nghị nhà chung cư.

Khái niệm về hội nghị nhà chung cư

Hội nghị nhà chung cư là cuộc họp giữa chủ sở hữu/ hội đồng quản lý vận hành tòa nhà cao cấp và đại diện cho người sử dụng nhà chung cư (đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu). Chủ sở hữu và người ở trong căn hộ có thể chỉ định đại biểu và cho phép những người khác tham dự các cuộc họp. Đối với chung cư có nhiều chủ sở hữu thì hội nghị chung cư chính là cuộc họp của người đại diện các chủ sở hữu. Trong trường hợp chủ sở hữu không tham dự được là cuộc họp của những người đang sử dụng chung cư đó. Chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ có thể ủy quyền cho người khác dự họp nếu không thể tham gia. 

nhun-dieu-can-biet-ve-to-chuc-hoi-nghi-nha-chung-cu

Hội nghị nhà chung cư là gì?

Đặc điểm của hội nghị nhà chung cư

Cuộc họp của hội nghị nhà chung cư có quyền quyết định tất cả các vấn đề quan trọng liên quan đến việc quản lý, vận hành bất động sản, sử dụng nhà chung cư. Đặc biệt là việc bổ nhiệm, bầu cử, bãi miễn và phê chuẩn và bổ nhiệm các thành viên hội đồng.

Cuộc họp hội nghị nhà chung cư chỉ được tổ chức nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định như số lượng người tham gia cuộc họp chủ sở hữu căn hộ. 

Hội nghị nhà chung cư có hai hình thức: Hội nghị của tòa nhà chung cư và Hội nghị của cụm nhà chung cư. Điều kiện tổ chức cuộc họp cũng khác nhau tùy theo loại hình.

Kết quả họp của hội nghị nhà chung cư xác định nội dung cụ thể nào đó được quyết định bằng đa số phiếu hoặc biểu quyết của các thành viên chủ trì cuộc họp. Thư ký cuộc họp hội nghị nhà chung cư sẽ ghi chép lại kết quả.

Hội nghị nhà chung cư có những đặc điểm gì?

Các quyết định xây dựng hội nghị chung cư 

Bổ nhiệm và bầu cử người quản lý tòa nhà; đề cử và bầu cử bổ sung.

Bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị trong trường hợp tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường.

Phê duyệt hoặc thay đổi các quy tắc điều chỉnh hoạt động của Hội đồng quản trị.

Phê duyệt phụ cấp trách nhiệm đối với thành viên hội đồng quản trị và các chi phí hợp lý khác cho hoạt động của hội đồng quản trị. 

Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi quy chế vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Lựa chọn công ty vận hành và quản lý nhà chung cư. 

Phê duyệt tất cả các hoạt động, bảo trì và  tài khoản hàng năm của công ty theo hợp đồng.

Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà  chung cư.

Trong trường hợp tòa nhà chung cư có một chủ sở hữu thì Hội nghị nhà chung cư không bắt buộc phải làm những gì được liệt kê trong trong danh sách.

Mọi quyết định của Hội nghị nhà chung cư phải đảm bảo nguyên tắc theo đa số thông qua hình thức biểu quyết hay bỏ phiếu và được xác lập bằng văn bản. Như vậy Hội nghị nhà chung cư thể hiện trực tiếp đại diện cho quyền tài sản của tất cả cư dân và chủ sở hữu căn hộ của đa nhà ở.

Điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư

Điều kiện tổ chức hội nghị 

Tổ chức trong vòng 12 tháng kể từ ngày bàn giao nhà chung cư và đưa vào sử dụng ít nhất 50%  căn hộ  cho bên mua, thuê mua. Nếu  bàn giao dưới 50% thì sau khi bàn giao 50% sẽ tổ chức hội đồng xây dựng nhà ở. 

Tổ chức hội nghị nhà chung cư khi có ít nhất 50% số căn hộ trong mỗi tòa nhà trong cụm đã được bàn giao cho bên mua hoặc từng đợt và có ít nhất 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ trong từng căn hộ tham gia. Việc bàn giao và vận hành khẳng định sự sẵn sàng của tòa nhà chung cư này để đưa vào một khu chung cư.  

Điều kiện về số người tham gia hội nghị 

Có ít nhất 50% đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư đến nhận nhà chung cư phải tham dự. Trường hợp chưa đủ thì chủ đầu tư hoặc đại diện chủ sở hữu nhà chung cư phải có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp chính quyền địa phương tổ chức.

Đảm bảo có đủ người vào ở (50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao xuất hiện). Trường hợp không đủ số lượng người thì  chủ đầu tư có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp đó giải quyết và được mời họp để tổ chức giải quyết trong thời hạn 07 ngày làm việc, trừ trường hợp công trình khác trong phạm vi giải quyết phải. được nêu trên bức thư.

Quy trình tổ chức hội nghị chung cư diễn ra như thế nào?

Hội nghị nhà chung cư lần đầu

Hội nghị nhà chung cư lần đầu là cuộc họp để đảm bảo những quy tắc ứng xử chung của tòa nhà chung cư.

Nội dung hội nghị nhà chung cư lần đầu:

Các vấn đề sau sẽ được đề cập trong hội nghị nhà chung cư lần đầu bao gồm: 

Đề xuất nội quy cho các cuộc họp hội nghị nhà chung cư (bao gồm cuộc họp lần đầu, họp thường niên và họp bất thường);

Đề xuất nội quy bầu ban quản trị nhà chung cư, tên gọi ban quản trị, số lượng và danh sách ban quản trị. Xây dựng kế hoạch nâng cao nghiệp vụ của các thành viên hội đồng quản trị về quản lý nhà ở và vận hành chung cư.

Sửa đổi, bổ sung (nếu có) một số quy định của nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

Cuộc họp xác định nội dung của giá dịch vụ cho quản lý chung cư dựa trên các quy tắc của nhà và sự phối hợp với văn phòng quản lý.  

hoi-nghi-nha-chung-cu-lan-dauQuy trình tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu

Hội nghị nhà chung cư thường niên

Nội dung cuộc họp hội nghị chung cư thường niên cần chuẩn bịđể diễn ra thành công tốt đẹp. Dưới đây là tóm tắt về các cuộc họp hội nghị thường niên:

Ban quản trị báo cáo kết quả hoạt động một năm và thu chi của ban quản trị nhà chung cư 

Thẩm định và thông qua báo cáo quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung hàng năm của nhà chung cư và đề xuất kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư cho năm tài chính tiếp theo. 

Báo cáo tình hình hoạt động của ban quản lý nhà chung cư thường xuyên.

hoi-nghi-nha-chung-cu-thuong-nienQuy trình tổ chức nhà chung cư thường niên

Tại hội nghị nhà chung cư thường niên có ít nhất 50% tổng số đại diện chủ sở hữu căn hộ nhận bàn giao căn hộ tham dự cùng quyết định một trong các nội dung sau đây: 

Xác định người thay thế giám đốc do bị miễn nhiệm, cách chức, mất tích. Nếu đại diện ban điều hành là đại diện chủ đầu tư thì chủ đầu tư không cần tổ chức hội nghị nhà chung cư và có thể cử người khác. 

Bầu ban quản trị tòa nhà chung cư mới mới.

Nếu thành viên hội đồng quản trị được bầu, tiến hành bầu cử để thay thế hội đồng quản trị. Về việc các giám đốc không giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch do từ chức, miễn nhiệm, từ trần, mất tích … chúng tôi đã bàn trước nhưng chưa được sự đồng tình đầy đủ.

Hội nghị nhà chung cư bất thường

Nội dung cuộc họp hội nghị chung cư bất thường sẽ đề cập đến các vấn đề như sau:

Quyết định cách chức, cách chức, thay thế giám đốc do mất tích. Trường hợp Phó ban đại diện là đại diện chủ đầu tư thì chủ đầu tư không phải họp nhà chung cư mà có thể ủy nhiệm cho người khác. 

Bầu ban quản trị tòa nhà chung cư mới mới; 

Bầu mới sau khi tham khảo ý kiến ​​trước, một thành viên Ủy ban không phải là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch của Ủy ban được bầu do giải ngũ, xuất ngũ, chết hoặc mất tích, nhưng chưa có đủ sự đồng ý, thì việc bầu chọn người kế nhiệm Ủy ban . 

Đề nghị thay thế hoặc  điều chỉnh giá đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo yêu cầu của người quản lý vận hành nhà chung cư; 

Ngoài ra, khi có 50% trở lên đại diện chủ sở hữu nhà chung cư nhận bàn giao áp dụng.

hoi-nghi-nha-chung-cu-bat-thuongQuy tình tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường

Những vấn đề được quyết định trong hội nghị nhà chung cư

Hội nghị tòa nhà được tổ chức để đưa ra các quyết định chính như sau:

  • Bãi miễn hoặc bầu cử ban quản lý tòa nhà.
  • Sửa đổi, bổ sung các nội quy hoạt động của tòa nhà chung cư
  • Lựa chọn các đơn vị bảo trì cho tòa nhà chung cư.
  • Báo cáo các hoạt động, chi phí vận hành, kinh phí bảo trì tòa nhà…
  • Quyết định các nội dung khác liên quan đến việc vận hành tòa nhà.

Lời kết 

Bài viết trên là toàn bộ thông tin về hội nghị nhà chung cư, điều kiện tổ chức hội nghị cũng như quy tình tổ chức hội nghị. Building Care hy vọng những thông tin này có thể giúp bạn đọc hiểu thêm về hội nghị nhà chung cư.

Nguồn: buildingcare.biz

094.836.9191