Thủ tục xin con dấu của Ban quản trị nhà chung cư

Ban quản trị tòa nhà chung cư là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và hoạt động theo mô hình như Hội đồng quản trị của công ty CP hoặc Ban Chủ nhiệm của hợp tác xã. Vậy ban quản trị tòa nhà chung cư được thành lập và thủ tục xin con dấu cho ban quản trị tòa nhà như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Điều kiện và thủ tục thành lập Ban quản trị nhà chung cư

1.Căn cứ pháp luật

1.1. Luật Nhà ở 2014

1.2. Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
1.3. Thông tư 28/2016/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung … một số quy định của quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư số 02/2016/TT-BXD.

2.Điều kiện thành lập Ban quản trị

Căn cứ Điều 103, Luật Nhà ở năm 2014:

2.1. Đối với nhà chung cư có (i) nhiều chủ sở hữu và (ii) từ 20 căn hộ trở lên thì bắt buộc thành lập Ban quản trị nhà chung cư.

2.2. Đối với nhà chung cư có (i) một chủ sở hữu hoặc (ii) có nhiều chủ sở hữu nhưng dưới 20 căn hộ thì không bắt buộc thành lập Ban quản trị.

3.Thủ tục thành lập Ban quản trị

Căn cứ Điều 17, 22 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, các bước thành lập Ban quản trị như sau:

Bước 1: Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị công nhận;

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp quận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và ban hành quyết định công nhận;

Bước 3: Ban quản trị được công nhận có trách nhiệm lập tài khoản hoạt động và đăng ký con dấu.

Hồ sơ bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị của Ban quản trị;
 2. Biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu ban quản trị;
 3. Danh sách các thành viên ban quản trị; họ tên Trưởng ban và Phó ban quản trị;
 4. Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua.
thanh-lap-ban-quan-tri-nha-chung-cu
Điều kiện thành lập Ban quản trị nhà chung cư

Thủ tục xin con dấu của Ban quản trị nhà chung cư?

Quy định về thủ tục công nhân và xin con dấu của Ban quản trị nhà chung cư được quy định cụ thể tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD, cụ thể như sau:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được hội nghị nhà chung cư bầu (bao gồm trường hợp bầu Ban quản trị lần đầu; bầu Ban quản trị khi hết nhiệm kỳ hoặc khi bị bãi miễn, thay thế; bầu Ban quản trị mới khi tách, nhập Ban quản trị hoặc bầu thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị nhà chung cư), Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị quy định tại Điều 23 của Quy chế ban hành kèm Thông tư số 02/2016/TT-BXD tại Ủy ban nhân dân cấp quận nơi có nhà chung cư.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị của Ban quản trị nhà chung cư, Ủy ban nhân dân cấp quận có trách nhiệm kiểm tra và ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư; trường hợp Ủy ban nhân dân cấp quận đã ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị thì phải thu hồi Quyết định này trước khi giao Quyết định công nhận mới cho Ban quản trị nhà chung cư.

Nội dung Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư bao gồm:

 • Tên Ban quản trị và mô hình hoạt động của Ban quản trị;
 • Số lượng thành viên Ban quản trị;
 • Họ, tên và chức danh Trưởng ban, Phó ban quản trị;
 • Nhiệm kỳ hoạt động của Ban quản trị;
 • Trách nhiệm thi hành quyết định của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sau khi có Quyết định công nhận Ban quản trị của Ủy ban nhân dân cấp quận, Ban quản trị được công nhận có trách nhiệm lập tài khoản hoạt động của Ban quản trị; trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì Ban quản trị phải lập tài khoản quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và đăng ký con dấu theo quy định của pháp luật về đăng ký quản lý con dấu (tên Ban quản trị nhà chung cư khắc trên con dấu phải trùng với tên Ban quản trị đã được Ủy ban nhân dân cấp quận công nhận), trừ trường hợp Ban quản trị đã có con dấu và có tài khoản được lập theo quy định.

Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi được Ủy ban nhân dân cấp quận công nhận. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi có con dấu được đăng ký theo quy định của pháp luật và có các tài khoản được lập theo quy định của Quy chế này.

Tham khảo:>> ban quản lý chung cư

Đối với Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu đã có con dấu, có tài khoản được lập theo quy định mà không thuộc trường hợp đổi tên Ban quản trị thì phải có văn bản thông báo cho tổ chức tín dụng nơi đã mở tài khoản kèm theo bản sao có chứng thực quyết định công nhận Ban quản trị để thực hiện các giao dịch với tổ chức tín dụng theo quy định.

 

Đã đăng ký

094.836.9191